งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัล “บทความวิจัยดีเด่น” จากงาน “การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ในการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมอาหารภาคบรรยาย เรื่อง “สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อชนิดของข้าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัว” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ นางสาวเพียงรวี ปาณศรี และนางสาวฐิติมา ไชยดำ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร ทั้งนี้ยังมีโครงงานวิศวกรรมอาหารภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์เข้าร่วมอีก 2 เรื่อง ได้แก่ ศึกษาชนิดของข้าวและปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุงที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัว ผู้นำเสนอผลงาน นายชานนท์ วงศ์ขยาย นางสาวเบญจมาศ กิตติยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่นในระหว่างการทอดและความสัมพันธ์กับคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวกมลลักษณ์ กิ่งทอง นางสาวนุชจเนตร เดชอุดม นายดลชิต กิตติธรรมธร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา

 

Comments are closed.