บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชา

คุณจารุวรรณ วินิจสต
เจ้าหน้าที่บริหารงาน


คุณกุลฉัตร กิ้มซ้าย
นักวิชาการศึกษา


คุณศรินทิพย์ ภักตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


คุณนิรุตย์ แซ่โง้ว
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ


คุณธีรภัทร์ จูอี้
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ


คุณไชยวัฒน์ เจริญแก้ว
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ


คุณละม้าย ราชบุญศึก
พนักงานบริการ