หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำ ฟาร์มอัฉริยะ ระบบอัจโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเกษตร

แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนเป็นวิศวกรเกษตรหรือวิศวกรเตรื่องกล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบทดสอบ และตรวจสอบด้านวิศวกรรมเกษตรและเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐของเอกชน

ดาวน์โหลดที่นี้หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตเครื่องจักรกลเกษตร