หลักสูตร

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร

           Food Engineering

หลักปรับปรุง พ.ศ 2563

 

กิจกรรมนักศึกษา 

Project ของนักศึกษา

 

 

 

ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

การศึกษาดูงาน/สหกิจศึกษา

ห้องปฎิบัติการสาขา วิศวกรรมอาหาร

 

 

 

การรับสมัครเข้าศึกษา

 

ช่องทางติดต่อ/ข้อแสนอแนะสาขา

  • foodenproject@gmail.com

รับรองปริญญา ( กว.)