สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผู้ออกแบบ เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอรี่เพาะงอกพร้อมบริโภค รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 13175
2.หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัต ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ 13980
3.เครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 14104
4. ระบบฉีดพ่นสารเคมีแบบแปรผันอัตราได้ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลถ่ายภาพสำหรับแปลงปลูกมะพร้าวที่เกิดโรค รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง 14739
5.ระบบการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 15357
6.อุปกรณ์ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำที่กลั่นจากกระบวนการควบแน่นที่คอยล์เย็น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 15488
7. เครื่องตัดใบบัวหลวง รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 15593
8.เครื่องฝานกล้วย ผศ.ดร.ดลหทัย ชูเมฆา 15877
9.เครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 16393
10.เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 74821
11.เครื่องฝานผลไม้ ผศ.ดร.ดลหทัย ชูเมฆา
อ.อภิรมย์ ชูเมฆา
76547