รางวัลนักศึกษา

ทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ทั้งในระดับของนักศึกษาและคณาจารย์ มีสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่า 10 แห่ง มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

ในการประชุมวิชาการนี้  จะมีการมอบรางวัลให้แก่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการนำเสนอ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างสม่ำเสมอ เช่น

 • เครื่องแกะเมล็ดกระเจี๊ยบแดง ชนะเลิศรางวัลด้านการนำเสนอ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ. ปราจีนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551

 • เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง ชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์และ ด้านการนำเสนอ

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552

 

 • เครื่องแทงดีบัว ชนะเลิศรางวัลด้านการนำเสนอ

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น วันที่ 29 มกราคม พ. ศ. 2553

 • เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ชนะเลิศรางวัล ภาคโปสเตอร์

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น วันที่ 29 มกราคม พ. ศ. 2553

 • เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย ชนะเลิศรางวัลโครงงานด้านการนำไปใช้ประโยชน์
 • การศึกษาการตรวจสอบข้าวชนิดอื่นปนในข้าวหอมมะลิโดยวิธีทางกายภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม วันที่ 28 มกราคม 2554

 

 • เครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง ชนะเลิศรางวัลโครงงานด้านการนำไปใช้ประโยชน์

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

 • เครื่องคัดขนาดกระเทียม ชนะเลิศรางวัล ภาคโปสเตอร์

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

 • เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดบัวหลวงแห้ง ชนะเลิศรางวัลโครงงานด้านความคิดสร้างสรรค์
 • ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาเขตชุมพร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

 • เครื่องแยกเนื้อตาลสุก ชนะเลิศรางวัลโครงงานด้านการนำเสนอ
 • ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนและการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำคั้นจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิผง ชนะเลิศรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์

 

ผลงานและรางวัลที่เคยรับ สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

อาจารย์ดร.อภิรัฐ  ปิ่นทอง

รางวัล Best Paper ILI2020การสร้างแบบเสมือนจริงในระบบชลประทานแบบฉีดฝอย ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020)

งานอบรมและให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

นักศึกษา

ภาคโปสเตอร์  
นายณัฐพล  พวงลำเจียก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.อภิรัฐ  ปิ่นทอง

“การใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับสำรวจสภาพความเสียหายของคลองส่งน้ำคอนกรีต”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2562

นายพีระวัฒน์  เจริญสินธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.อภิรัฐ  ปิ่นทอง

“การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีด้วยโปรแกรม GENCADE”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2561

 

ภาคโปสเตอร์  
นายนาวิน  ศุภบุญมีและนายศมะ  หาศาสตร์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.อภิรัฐ  ปิ่นทอง

“การประเมินดัชนีความแห้งแล้ง Palmer Drought Severity Index (PDSI) จากแบบจำลอง SWAT ในการติดตามความแห้งแล้งทางการเกษตร”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี พ.ศ. 2560

นายเอกพจน์ ขันที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.อภิรัฐ ปิ่นทอง

“การศึกษาคลื่นอัลตร้าโซนิคสำหรับวัดระดับน้ำ”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ

 

ภาคโปสเตอร์  
นางสาวนวพร   ดังเจดีย์

นางสาวรุ่งนภา  ปานมี

“การประเมินการสูญเสียดินค่า C (NDVI) ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Terra -MODIS”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เม.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี

รางวัลภาคโปสเตอร์

 

 
ภาคบรรยาย  
นายกันตพงศ์  ติดงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.อภิรัฐ ปิ่นทอง

“การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. 2560

รางวัลภาคบรรยาย ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ชมเชย)