อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
 • หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
 • ดร.อภิรัฐ   ปิ่นทอง
 • วิชาที่สอน
  1.Irrigation and Drainage Engineering
  2.Design of Pressurized Irrigation System
  3.Irrigation System Laboratory
  4.Geographic Information System Application for Engineers
  5.Irrigation Engineering and Water Management Project
  6.Design of Hydroponics System
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02549-3581
  E-mail:Api1972pin@gmail.com

 • ผศ.ศุภชัย  กฤตสุทธาชีวะ
 • วิชาที่สอน
 1. Soil Mechanics
 2. Soil Mechanics Laboratory
 3. Open Channel Flow
 4. Computer Application in Irrigation Engineering
 5. Design of Canal and Irrigation Water Conveyance Structures
 • 6. Hydraulic Engineering

 • ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย
 • วิชาที่สอน
 1. Engineering Hydrology
 2. Preparation for Professional Experience
 3. Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project
 4. Water Resources Engineering
 5. Management of Water resources Project

 • อาจารย์ธีระพงษ์   ควรคำนวน
 • วิชาที่สอน
 1. Hydraulics
 2. Surveying
 3. Survey Camp
 4. Hydraulic Laboratory
 5. Theory of Structures
 6. Drainage and Flood Protection Engineering

 • ดร.เสาวนิต ปราบนคร
 • วิชาที่สอน
 1. Strength of Materials I
 2. Engineering Statistics
 3. Irrigation Project Planning
 4. Floods and Droughts Management
 5. Highway Engineering