อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • รศ.ดร.ชาญณรงค์   วันทา
 • วิชาที่สอน
  1.Design of food machinery
  2.Mechanics of food machinery
  3.Combustion technology for food engineering
  4.Food Process Control
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:cwantha@rmutt.ac.th

 • ผศ.วิรัช แสงสุริยฤทธิ์
 • วิชาที่สอน
  1.Unit Operations in Food Engineering I
  2.Quality Control in Food Industry
  3.Food Engineering Economy
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:ratshu21@hotmail.com

 • ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา
 • วิชาที่สอน
  1.Principles of Food Engineering
  2.Unit Operations in Food Engineering 2
  3.Processing Equipment in Food Industry
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:apinun.w@en.rmutt.ac.th

 • ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
 • วิชาที่สอน
  1.Heat and Mass Transfer for Food Engineering
  2.cold Storage
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail: mono@rmutt.ac.th

 • รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร
 • วิชาที่สอน
  1.Engineering Physics for Food Material
  2.Food Engineering Project
  3.Thermal Process Engineering
 • งานวิจัย
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:Sunan.p@en.rmutt.ac.th

 • ผศ.พฤกษา สวาทสุข
 • วิชาที่สอน
  1.Food Chemistry and Microbiology
  2.Food Plant Sanition
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail: prueksa_s@rmutt.ac.th

 • ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ
 • วิชาที่สอน
  1.Food Chemistry and Microbiology
  2.Food Engineering Pre – Project
  3.Food Engineering Project
  4.Food Plant Sanitation
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail: pimsiree_s@rmutt.ac.th