อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
 • หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
 • รศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีม่วง
 • วิชาที่สอน
  1.Agricultural Machine Design
  2.Precision Agriculture Technology
  3.Introduction to Finite Element Analysis for Agricultural Engineers
  4.Vibration for Agricultural Engineers
  5.Plant Factory
  6.Variable Rate Technology for Agricultural Engineers
 • งานวิจัย
 • โทรสาร : 02-549-3580 : 089-6417532
 • E-mail:grianggai.s@en.rmutt.ac.th

 • รศ.ดร.รุ่งเรื่อง กาลศิริศิลป์
 • วิชาที่สอน
  1.Agricultural machinery 1
  2.Agricultural machinery 2
  3.Agricultural power and machinery management
  4.Agricultural engineering project
  5.Advanced agricultural machinery engineering
  6.Testing and Evaluation of agricultural Machinery
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
 • E-mail:roongruangk.en.rmutt.ac.th

 • อาจารย์วีรศักดิ์ หมู่เจริญ
 • วิชาที่สอน
  1.Power for Agricultural System
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:mweera@rmutt.ac.th

 • รศ.ดร.จตุรงค์   ลังกาพินธุ์
 • วิชาที่สอน
  1.Application of Computer Aided in Design and Manufacturing Process
  2.Computer Aided Manufacturing for Agricultural Machinery Industry
  3.Computer Aided Design for Agricultural Engineers
  4.Computer Aided Design for food Engineers
  5.Theory of Agricultural Machines
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3328, 02-549-3580
  E-mail:jaturong.l@en.rmutt.ac.th

 • ผศ.พงค์พิชญ์ ต่วนภูษา
 • วิชาที่สอน
  1.Electrical Machine in Agicultural lndustry
 • โทรสาร/Fax: 02-549-35780 :081-4328840
  E-mail

 • ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
 • วิชาที่สอน
  1.Internal Combustion Engines For Agricultural Systems
  2.Agricltural Tractors Engineering,Robotics in Agricrlture
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:

 • ผศ.ดร. ดลหทัย ชูเมฆา
 • วิชาที่สอน
  1.Apricultural Process Engineering
  2.Refrigeration and Cold Storage System
  3.Heat and Mass Transfer
  4.Fan Pumps Compressors
 • โทรสาร/Fax: 02-549-3580, 02-549-3581
  E-mail:dolhathai_ch@rmutt.ac.th

 • ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี
 • วิชาที่สอน
  1.Renewable Energy for Agriculture
  2.Agricultural Building Structural Design
 • โทรสาร/Fax: 02-549-35780 :081-4328840
  E-mail:Junlaphong_b@rmutt.ac.th


 • ดร.วิพุธ ตุวยานนท์
 • วิชาที่สอน
  1.Fluid Power Control for Agricultural Engineering
 • โทรสาร/Fax: 02-549-35780 :081-4328840
  E-mail: