หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสมัยใหม่ ระบบโรงเรือนลอยน้ำและฟาร์มอัฉริยะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเกษตร

แนวทางประกอบอาชีพ

วิศวกรในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรออกแบบชิ้นส่วน และควบคุมการผลิตในสถานประกอบการด้านเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรออกแบบ และควบคุมการผลิตในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน

  • กลุ่มวิชาเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่

  

  • กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรอุตสาหกรรมการจัดการและการแปรรูปผลิตผลเกษตรอุตสาหกรรม

  

 

ดาวน์โหลดหลักหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมที่นี่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)